Vedtægter for

Skælskør Boldklub & Idrætsforening

§ 1

Foreningens navn er Skælskør Boldklub & Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 11. november 1924. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI- Sorø Amt, DBU/SBU og DIF. Endvidere er foreningen tilsluttet Slagelse Fritidsunion.

§ 4

Stk. 1:

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk. 2:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3:

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 4:

Generalforsamlingen kan udnævne medlemmer, der gennem lang tids virke eller på anden måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse, til æresmedlem. 

§ 5

 Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af: Formand, næstformand, kasserer samt formændene for de § 6 anførte udvalg.

 Stk. 2:

Valg af formand, næstformand og kasserer gælder for 2 år af gangen. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen på lige år. Næstformanden og kasserer vælges på ulige år.

 Stk. 3:

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

 Stk. 4:

Formændene for de i § 6 anførte udvalg vælges for 1 år af gangen.

Stk. 5:

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

 § 6

Stk. 1:

Bestyrelsen kan nedsætte afdelingsudvalg. Udvalgets nedsættelse skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2:

Et udvalgs nedlæggelse skal godkendes på generalforsamlingen. Ved et udvalgs nedlæggelse overgår dispositionsretten over samtlige udvalgets ejendele og formue til foreningen.

Stk. 3:

Følgende udvalg repræsenteres i øjeblikket med repræsentant i bestyrelsen: Ungdom 1, Ungdom 2, Damer, Senior 1, Senior 2, Klubhuset samt en klubhusbestyrer. 

§ 7

 Stk. 1:

For hvert af de udvalg, der er godkendt jf. § 6, vælges et udvalg på 3-7 medlemmer, hvoraf formanden vælges som anført under § 5. De øvrige medlemmer af udvalget vælges på et medlemsmøde umiddelbart før generalforsamlingen.

Stk. 2:

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

§ 8

Stk. 1:

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2:

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9

Stk. 1:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3:

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Stk. 4:

Aktive medlemmer under 15 år kan lade sig repræsentere med stemmeret ved fremmøde af én voksen, der har forældremyndighed over barnet.

Stk. 5:

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

 Stk. 6:

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 10

På den ordinære generalforsamlingen behandles følgende:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere.

2.     Aflæggelse af beretning.

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.     Forelæggelse af budget for indeværende år.

5.     Fastlæggelse af kontingent.

6.     Behandling af indkomne forslag.

7.     Valg:

a)     formand (lige år)

b)     bestyrelsesmedlemmer

c)     suppleanter

d)     revisorer og revisorsuppleant

                                            8. Eventuelt

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forsalg til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 12

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 13

Til bestyrelsesmøderne har udvalgsformændene mødepligt eventuelt ved stedfortræder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden, næstformanden og kassereren har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden stemmeret.

§ 14

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 15

Der tages referat af bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på næste møde.

§ 16

Stk. 1:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

Stk. 2:

På generalforsamlingen vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.

Alle vælges for 1 år.

§ 17

Stk. 1:

Foreningen kan kun opløses/deles, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2:

Ophører foreningen at eksistere tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Slagelse kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2007. 

Dirigent: __________________________________________

Bjarne Myhre

 

Lidt af klubbens historie.

Skælskør Boldklub kunne fejre 75 års jubilæum d. 11. november 1999. I skrivende stund arbejdes der faktisk på at få nedskrevet Skælskør Boldklub’s historie og den forventes at udkomme senere, idet klubbens mangeårige medlem, spiller, formand, speaker ved hjemmekampe og nu æresmedlem i boldklubben Villy Jensen har påtaget sig denne store opgave. Det bliver helt sikkert spændende og interessant læsning når dette kæmpe arbejde er tilendebragt, herunder er der en lille forsmag på hvad der venter.  

Skælskør Boldklub blev stiftet i 1924. Før da var der faktisk en klub i Skælskør, men deres bane blev nedlagt i 1906. Efterfølgende havde man en meget skrå bane ved siden af kommunens losseplads øst for Borreby Allé. Den daværende klub sygnede dog hen og forsvandt i 1923.  

Året efter – nemlig i 1924 – blev der atter røre om fodboldspil i Skælskør og bagermester Hans Hansen (Wienerbageriet) og skotøjshandler Henry Larsen fik startet SKELSKØR BOLDKLUB AF 1924 (dengang skrev man Skelskør) og det skete den 11. november 1924. Forinden var der et møde på Hotel Postgården, hvor der mødte 15 mand for at drøfte stiftelsen af en ny forening. Formålet var bl.a. at ”give byens ungdom lejlighed til at udnytte deres fritid på bedste måde”. Den første bestyrelse bestod af : Skotøjshandler Henry Larsen (Formand), fisker Hans Hendrich, mekaniker Alfred Christensen, fiskehandler Edwin Hansen og bogholder Gunner Lisner. Der var 17 medlemmer det første år.  

I begyndelsen spillede man sine hjemmekampe på den nuværende campingplads i nærheden af det tidligere Danneborg, og der var selvfølgelig problemer, når bolden blev sparket ud i Noret. Man cyklede som oftest til udekampene og omklædning foregik i den fri natur og styrtebad fik man kun når det regnede.  

Fra 1925 spillede Skælskør Boldklub sine hjemmekampe på dyrskuepladsen/cirkuspladsen på Heilmannsvej i nærheden af det tidligere gasværk og Guldagergårdsskov. Banen blev officielt indviet den 15. august 1926 – i overværelse af 1000 tilskuere – og den blev benyttet indtil 1932, da kommunen besluttede at gennemføre en vej (Heilmannsvej) fra Østergade ned til Maglebyvej og man måtte derfor vende banen, som blev taget i brug i 1932 øst for den tidligere bane og der – hvor Parkvejs blokke er i dag – fik klubben så lov at blive indtil 1971, hvor banerne ved Skælskør-hallen kunne tages i brug.  

I dag hedder det jo Sjællandsserien, Serie 1, Serie 2, Serie 3 osv. og det blev indført i 1959. Indtil da hed det bl.a. Mellemrække, A-række, B-række. Fra klubbens start i 1924 spillede klubbens bedste hold i A-rækken. Selvom man vandt sin række var det ikke ensbetydende med, at man automatisk rykkede op, idet man så skulle ud i nogle oprykningskampe med nogle andre A-hold, der også havde vundet sine rækker. Skælskørs bedste hold har indtil 1959 – hvor klubbens bedste hold blev konverteret til Serie 3 – flere gange vundet sin række men alligevel ikke rykket op. Det skete dog i 1936, hvor A-holdet – udover at vinde sin række – vandt de efterfølgende oprykningskampe og rykkede op i Mellemrækken.  

Både i 1954 og i 1958 vandt A-holdet SBU’s pokalturnering. I sæsonen 1959 rykkede Serie 3-holdet op i Serie 2 og ned igen i 1960.

I 1968 blev det til oprykning til Serie 2 og året efter – i 1969 – til Serie 1. Holdet vandt samme år sjællandsmesterskabet. I 1972 måtte Serie 1-holdet vende tilbage til Serie 2, men i sæsonen 1977 var holdet dog atter tilbage i Serie 1 og året efter – altså i sæsonen 1978 – spillede holdet for første gang i sjællandsserien.  

Efter nogle gode sæsoner i sjællandsserien kom der nogle resultatmæssigt magre år og 1.holdet kom ned i Serie 1, Serie 2 og endda i 1984 ned i Serie 3. I 1987 vandt Skælskør pokalturneringen for Serie 3-hold. I 1989 vendte 1. holdet tilbage til Serie 2 og i 1994 igen op i Serie 1. I 1995 spillede Skælskør mod Hernings 1.divisionshold i DBU’s landspokalturnering, hvor holdet dog tabte med 0-2. Det lykkedes 1.holdet at komme videre op, og det spillede i Sjællandsserien i to sæsoner – nemlig 1997 og 1998 – hvorefter det igen hed Serie 1. Skælskørs bedste hold rykkede dog igen op i Sjællandsserien igen efter 2 oprykningskampe mod Farum og sluttede sæsonen 2000 som nr. 2 efter at have ligget nr. 1 frem til sidste spillerunde. 2. pladsen var dog nok til at sikre sig oprykning til Kvalifikationsrækken.  

Skælskør avancerede yderligere ved at vinde Kvalifikationsrækken pulje 2, maj måned 2001, ved at spille sig op i Danmarksserien, som det bedste hold af de tre puljer, der dækkede Sjælland, Fyn og Jylland. Oprykningen til Danmarksserien er Skælskør Boldklubs hidtil bedste placering. - Fra de 17 medlemmer i 1924 har Skælskør Boldklub i dag over 400 medlemmer.

Herunder ses et lille uddrag af forskellige billeder fra SB & I's historie, der findes fantastisk mange billeder fra historien. Billeder er venligst udlånt af Villy Jensen der som nævnt ovenfor er ved at skrive klubbens historie. Man må sige billederne er ren nostalgi.

 

Program samt billede ved indvielsen af Skelskør Boldklubs Idrætsplads Søndag den 15. August 1926

 

                                                               

                                        A-holdet 21. maj 1925

På billedet ses: Laustsen, Albert Olsen, Adler Jespersen, C. Hansen, Theodor Godtfredsen, Kaj Hansen, Aksel Jespersen, Poul Jensen, S. Petersen, Jens Arvid Larsen, Henry Larsen og Jensen.

Juniorholdet i SB&I 1962

På billedet ses i bagerste række fra venstre: Erik Sørensen, Peter Sørensen, Ole Jensen, Jørgen Amelung og Jørn Ole Hansen midterste række fra venstre: Jens"tiøre"Jacobsen, Erik Hansen og Berthel Steensberg - foreste række fra venstre: John"drøn" Pedersen, Bent Larsen og Hans Jørgen Pedersen samt holdleder Thorkil "Børst" Hansen.

1. holdet i serie 3 i 1964

Stående fra venstre ses: Johannes Nielsen, Villy Jonassen, Georg Danvøgg, Benny Pedersen, Jørgen Holm, Preben"pabba"Johansen, Henrik Nielsen og Villy Jensen. Siddende fra venstre: Ole Hansen, Steen Henriksen og Bent Lindberg Pedersen.

Holdet der rykkede op fra serie 2 til serie 1 i 1969

Stående fra venstre ses: Træner Kurt Skovgaard, Jørgen Amelung, Jens Kolding, Peter Andersen, Knud Erik Antonsen, og Bjarne Myhre Jensen. Siddende fra venstre: Leif"goliath"Christensen, Robert"olle" Hendrich, Steen Henriksen, Villy Jensen, Ole Torben Hansen og Peter Sørensen.

 

Holdet der rykkede op i Sjællandsserien i 1977

Stående bagerst fra venstre ses: Poul Erik Tokkesdal, John Folmer Rasmussen, Steen Larsen, Jørgen"pløg"Pedersen og Lars"post"Hansen - miderste række fra venstre ses: Jens Jørgen Jensen, Jens Kolding, Bjarne Hansen og Anders Kolding - siddende fra venstre ses: Allan Jørgensen, Ole"grib"Johansen, Svend Erik "svenne" Pedersen og Kent Sørensen

 

oprettet 1.4.07 Svend Erik Pedersen